Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o Inspektoracie, należy prze to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

§ 2

 

Inspektorat działa na podstawie:

 1. odpowiednich przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami)
 2. niniejszego regulaminu.

§ 3

 

 1. Inspektorat jest Urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującej Powiatowego Inspektora.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu nowodworskiego.

§ 4

 

Wojewoda na wniosek właściwych Starostów może rozszerzyć zakres działania Powiatowego Inspektora na więcej niż jeden powiat.

§ 5

 

 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

1)     działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych

2)     postępowaniami administracyjnymi

3)     postępowaniami egzekucyjnymi

4)     postępowaniami wyjaśniającymi w sprawie przyczyn katastrof budowlanych

5)     prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej

6)     obsługą prawną w Inspektoracie

7)     zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej

8)     kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie

9)     przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 6

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1)     zatwierdzanie planów kontroli

2)     podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej

3)     udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej

4)     wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego

5)     udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień

6)     udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi

7)     występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

8)     zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, wysokości dodatków.

 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

§ 7

 

Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 8.

§ 8

 

Powiatowy Inspektor podpisuje:

1)     decyzje administracyjne i postanowienia

2)     akty prawa wewnętrznego

3)     wystąpienia i sprawozdania kierowane do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

4)     wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej

5)     odpowiedzi na skargi i wnioski.

§ 9

 

W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe i jednoosobowe stanowiska pracy:

1)     inspekcji

2)     organizacyjno – administracyjne

3)     obsługi księgowej i kadrowej.

§ 10

 

1.      Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:

1)     prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektow budowlanych

2)     prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej

3)     prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora

4)     prowadzenie postępowań egzekucyjnych

5)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

2.      Wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji kieruje pracownik wyznaczony przez Powitowego Inspektora.

3.      Kierujący stanowskiem:

1)     opracowuje projekty planów inspekcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1

2)     przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora.

4.      Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik.

§ 11

 

Do zakresu działania stanowiska ds. organizacyjno-administracyjnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu w szczególności:

1)     prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego

2)     zapewnienie właściwego obiegu dokumentów

3)     gospodarka sprzętowa

4)     prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie Prawo budowlane

5)     wykonywanie zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 12

 

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi księgowej i kadrowej Inspektoratu należy:

1)     zorganizowanie sprawnej pracy stanowiska księgowego

2)     prowadzenie ewidencji księgowej

3)     planowanie budżetu i realizacja budżetu

4)     nadzór nad prawidłową realizacją planów budżetowych

5)     prowadzenie sprawozdawczości finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych)

6)     prawidłowe, terminowe rozliczanie z organami skarbowymi i ZUS z należnych podatków i składek

7)     współdziałanie z bankami i organami skarbowymi

8)     nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i obrotowego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

9)     prowadzenie spraw osobowych oraz spraw związanych z realizacją przepisów prawa pracy (badania lekarskie, świadectwa pracy, zakresy obowiązków)

10) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych

11) prowadzenie listy obecności

12) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich

13) prowadzenie ewidencji urlopów

14) nalezyte zorganizowanie stanowiska pracy, prawidłowe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji osobowej

15) wykonywanie innych czynności zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 13

 

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

1)     ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214),

2)     Kodeksu pracy (jednolity tekst Dz. U. Nr 21 poz. 94 z 1998 roku),

3)     Ustawy o służbie cywilnej z dnia 24 września 2006 r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1218 z 2006 roku),

4)      Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r (jednolity tekst Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku, z późniejszymi zmianami),

5)      Ustawa o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. Nr 76 poz. 694 z 2002 roku, z późniejszymi zmianami),

6)     Ustawa budżetowa. 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-06-14 10:58
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-03 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8500
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-03 14:43