Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Treść strony

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 • 1.
 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim zwany dalej „Regulaminem” określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim.
 • 2.

Inspektorat działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.),
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.),
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1427 ze zm.),
 • niniejszego Regulaminu.
 • 3.
 1. Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład zespolonej administracji powiatowej, obsługującej Powiatowego Inspektora.
 2. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu nowodworskiego.
 • 4
 1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
 2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
 • działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • postępowaniami administracyjnymi,
 • postępowaniami egzekucyjnymi,
 • postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
 • prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
 • obsługą prawną Inspektoratu,
 • kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
 • zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
 • przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.
 • 5.
 1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
 • ustalenie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu,
 • wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 • zatwierdzanie planów kontroli,
 • udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
 • wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
 • dekretacja dokumentów wpływających do Inspektoratu,
 • podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli,
 • podpisywanie decyzji i postanowień administracyjnych,
 • wszczynanie egzekucji administracyjnej,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • podpisywanie sprawozdań,
 • podpisywanie protokołów kontroli organów i wystąpień pokontrolnych,
 • kierowanie pism do organów administracji publicznej,
 • występowanie do organów Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 • udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków do wynagrodzenia.
 1. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
 2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu na podstawie udzielonego upoważnienia, z wyłączeniem kompetencji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 16.
 3. Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.
 • 6.
 1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
 • decyzje administracyjne i postanowienia,
 • akty prawa wewnętrznego,
 • wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski.
 • dokumenty związane ze sprawozdawczością finansową.
 1. Pracownik, o którym mowa w § 5 ust. 3 regulaminu podpisuje dokumenty wymienione w ust. 1 podczas nieobecności Powiatowego Inspektora z wyjątkiem określonych w ust. 1 pkt. 2.
 • 7.
 1. Określa się następującą strukturę organizacyjną Inspektoratu:
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • wieloosobowe stanowisko ds. inspekcji,
 • jednoosobowe stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych,
 • główny księgowy (obsługa księgowa i kadrowa).
 1. Powiatowy Inspektor tworzy wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 1.
 2. Powiatowy Inspektor może w razie potrzeby łączyć stanowiska, o których mowa w ust. 1.
 • 8.
 1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji należy w szczególności:
 • opracowywanie projektów planów inspekcji,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • prowadzenie składnicy akt,
 • przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności stanowiska wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych inspekcji w terminach wyznaczonych przez Powiatowego Inspektora,
 • wzajemne zastępowanie się podczas nieobecności pracownika ds. inspekcji oraz ds. administracyjno-organizacyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 1. Wieloosobowym stanowiskiem ds. inspekcji kieruje Powiatowy Inspektor.
 • 9.

Do zakresu działania stanowiska ds. administracyjno-organizacyjnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu w szczególności:

 • prowadzenie kancelarii ogólnej,
 • obsługa sekretariatu,
 • zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
 • gospodarka sprzętowa i materiałowa,
 • prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie Prawo budowlane,
 • wzajemne zastępowanie się podczas nieobecności pracowników ds. inspekcji,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 • 10.

Do zakresu działania stanowiska główny księgowy należy:

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem projektu budżetu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • obsługa płacowa Inspektoratu,
 • analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,
 • ustalanie zasad prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentacji dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • nadzór nad inwentaryzacją majątku trwałego i ruchomego, wycena i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników (teczki akt osobowych, ewidencja czasu pracy, ewidencja urlopów, skierowania na badania lekarskie, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników),
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 • należyte zorganizowanie stanowiska pracy, prawidłowe przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji osobowej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
 • 11.

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 265 ze zm.),
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 537),

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1320).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2006-06-14 10:58
 • zmodyfikował: Sebastian Żwirek
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-25 15:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-25 15:26:06

Banery

 • strona GUNB