Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta nr 102613 / 14.07.2022

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-14 12:18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-06 08:02

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego nr 94084 / 04.03.2022

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-10 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 10:00

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta nr 94121 / 04.03.2022

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-10 09:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-10 10:01

INFORMACJA O WYBORZE IOD

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-31 11:15

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim za 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-09 13:18

e-Budownictwo

 • gunb-plakat-rgb-ekran

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-29 12:26

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim za 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-16 15:16

Dotyczy przekazywania dokumentów do organu nadzoru budowlanego w związku z wyłaczeniem bezpośredniej obsługi klientów

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim informuje, że Starosta Nowodworski umożliwia pozostawienie korespondencji kierowanej do tutejszego organu w skrzynce podawczej, przy wejściu do Starostwa, a także w okienku podawczym (większe gabaryty).


Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-18 12:32

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-05 11:59

LISTA KANDYDATÓW SEPŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2020-03-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-04 13:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-04 13:42

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko Główny Księgowy.

Szczegóły oferty znajdziesz w Serwisie Służby Cywilnej po kliknięciu w poniższy link:

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/nowy-dwor-gdanski/glowny-ksiegowy,59214

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 09:45
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 09:48

Sprawozdanie finansowe PINB za 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-10 14:27

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-25 09:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-25 09:21

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU A STANOWISKO INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 08:42

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENT DO SPRAW INSPEKCYJNO-KONTROLNYCH

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 08:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 08:44

LISTA KANDYDATÓW SEPŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-28 11:42

Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji pracownika

Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji pracownika

 

Zgoda

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdański moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

 

Klauzula do ogłoszenia
W związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Administratorem danych osobowych zawartych w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdański z siedzibą ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:
iod@kom-pro.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podanie danych w zakresie określonym przepisami art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres Administratora. Informujemy, że kandydaci do pracy nie są profilowani. Dane kandydatów będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Planowany termin usunięcia danych– nie dłużej niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-25 09:19

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego.

Szczegóły oferty znajdziesz po kliknięciu w link:

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/nowy-dwor-gdanski/inspektor-nadzoru-budowlanego,26588

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 09:15

Ogłoszenie o naborze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko referenta do spraw: inspekcyjno - kontrolnych.

Szczegóły oferty znajdziesz po otwarciu linku znajdującego się poniżej:

https://nabory.kprm.gov.pl/pomorskie/nowy-dwor-gdanski/referent,26589

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-02 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-02 09:15

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  data wytworzenia: 2016-05-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-13 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-13 12:17

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

INFORMACJA

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

W POWIECIE NOWODWORSKIM

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o konieczności

wykonania corocznej kontroli przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych.

Przepis art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(Dziennik Ustaw z 2013 roku, poz. 1409, z późniejszymi zmianami), nakłada na

właścicieli lub zarządców, obowiązek przeprowadzenia corocznej okresowej

kontroli przewodów kominowych, polegającej na sprawdzeniu stanu

sprawności technicznej (dotyczy wszystkich przewodów kominowych -

dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednym z przykładów zagrożenia dla zdrowia lub życia mieszkańców jest pominięcie

w przeglądach kanałów wentylacyjnych obsługujących pokoje mieszkalne.

W przypadku nieszczelności przegród między kanałem wentylacyjnym a sąsiadującym

kanałem dymowym lub spalinowym, do kanału wentylacyjnego mogą przedostać się

spaliny lub dym, zawierający szkodliwy tlenek węgla (czad). Niekorzystne warunki

atmosferyczne mogą powodować ciąg wsteczny w kanale wentylacyjnym, a znajdujące

się w nim spaliny będą wdmuchiwane do pomieszczenia poprzez kratkę wentylacyjną.

Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – właściciel lub

zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5

ust. 2 ([...] w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony

środowiska oraz utrzymać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie

dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych

i sprawności technicznej [...])

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu

w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt,

związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania

atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady

atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz

jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których

następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie

takim uszkodzenie, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,

bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 obiekty budowlane powinny być w czasie ich

użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu

technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe

wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących

podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,

spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu

technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki

obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte

również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu

sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od

porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w

roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku

budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych

obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2;

osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie

zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;

4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;

1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać

sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje

właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu

technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować

zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska -

nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może

żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6a,

przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej

specjalności.

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych,

gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2,

mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy

wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci

energetycznych i gazowych.

6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w

ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w

odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów

spalinowych i wentylacyjnych;

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w

odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do

kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub

przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą

urządzeń mechanicznych.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – właściciel

lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku

oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest

objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę

obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów

dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów

i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

2. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa

w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,

b) wymienionych w art. 29 ust. 1;

3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę

obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.

3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli

systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, oceny i ekspertyzy dotyczące jego

stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz

dokumenty, o których mowa w art. 60, powinny być dołączone do książki

obiektu budowlanego.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej

i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, wzór książki obiektu

budowlanego i sposób jej prowadzenia.

Uwaga!!!

Zarządcy lub właściciele budynków powinni pamiętać, że zgodnie z art. 93 pkt

8 Prawa budowlanego, brak kontroli przewodów kominowych grozi karą

grzywny.

Zakres podmiotowy odnoszący do obowiązku poddawania kontroli obiektu

dotyczy: właściciela, zarządcy. W/w kontrole powinny przeprowadzać osoby

posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Osoba

dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić

właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Zatem mając na uwadze przedmiotowy przepis, należy stwierdzić, że

ustawodawca nałożył obowiązek przeprowadzania co najmniej dwukrotnych

w ciągu roku obowiązkowych okresowych kontroli stanu technicznego - przed

i po okresie zimowym - w stosunku do dwóch rodzajów obiektów.

Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną

powierzchnię zabudowy oraz inne obiekty budowlane posiadające dach o

wskazanej w przepisie powierzchni.

Powierzchnia zabudowy jest określana na podstawie Polskiej Normy PN-ISO

9836 -właściwości użytkowe w budownictwie. Z uwagi na w/w kryteria

budynki o powierzchni dachu od 1000 do 2000 m2, które mają powierzchnię

zabudowy poniżej 2000 m2, nie podlegają przedmiotowej kontroli.

Obowiązek przeprowadzania przedmiotowych kontroli jest związany

z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, czyli

przede wszystkim ma na celu uniknięcie niebezpieczeństwa w przypadku m.in.

zalegania śniegu na dachu, oblodzenia, osuwisk ziemnych - oddziałujących na

ten obiekt.

Należy podkreślić, że budynki o dużych powierzchniach zabudowy

(i towarzyszących im dużych powierzchniach dachów) wymagają

odpowiedniego rozwiązania konstrukcji przekryć dachowych, w których (z

uwagi na potrzeby funkcjonalne) często dąży się do zmniejszenia ilości słupów

wewnętrznych i stosowania nowoczesnych i lekkich przekryć dachowych

o dużych rozpiętościach - nie zawsze korzystnych dla bezpieczeństwa

obiektów. Ponadto budynki o dużej powierzchni zabudowy mogą mieć (z

uwagi na możliwość ich zaprojektowania w wielu poziomach) zróżnicowaną

powierzchnię wewnętrzną, co przekłada się na zróżnicowanie liczby

użytkowników budynków - którym należy zapewnić bezpieczeństwo.

Dlatego też, zgodnie z PN-EN 1990 Eurocod. Podstawy projektowania

konstrukcji konstrukcje obiektów budowlanych (np. budynków użyteczności

publicznej), w których występuje wysokie zagrożenie życia ludzkiego lub

bardzo duże konsekwencje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe -

wynikające ze zniszczenia lub nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji -

należy poddawać zaostrzonej kontroli w procesie ich projektowania oraz

realizacji. Uwzględniając powyższe, takie obiekty budowlane należy poddawać

zaostrzonej kontroli również w czasie ich użytkowania. Przejawem zaostrzonej

kontroli w zakresie użytkowania tych obiektów jest przepis dotyczący kontroli

okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.

Wyżej wymienione budynki i obiekty budowlane są umownie traktowane

jako „obiekty podwyższonego ryzyka” i zgodnie z poleceniem Głównego

Inspektora Nadzoru Budowlanego grupa tych obiektów, związana z

przebywaniem w nich znacznej liczby ludzi, została poddana w 2006 r. (i w

dalszym ciągu jest poddawana) kontroli, w zakresie zgodnego z prawem ich

utrzymywania - przez organy nadzoru budowlanego.

Zatem obiekty budowlane powinny być poddawane okresowym kontrolom,

o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane. Z przepisu tego

wynika, że zakres kontroli okresowej, o którym mowa w pkt 3, pokrywa się

z zakresem kontroli rocznej. Zatem w każdym roku kalendarzowym właściciel

bądź zarządca obiektu budowlanego oprócz dotychczasowej kontroli rocznej

zobowiązany jest przeprowadzić dodatkową kontrolę w tym samym zakresie.

Pierwsza kontrola musi być przeprowadzona do dnia 31 maja natomiast druga

do 30 listopada.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na sytuację, w której w danym roku

kalendarzowym zachodzi konieczność przeprowadzenia kontroli, o których

mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy - Prawo budowlane. W tym miejscu

należy wyjaśnić, że zakres kontroli pięcioletniej określonej w pkt 2 tego

przepisu i kontroli rocznej uregulowanej w pkt 1 jest różny, z wyjątkiem części

budowlanej kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy

- Prawo budowlane, który pokrywa się z zakresem kontroli pięcioletniej.

Właściciel lub zarządca, w roku kalendarzowym, w którym przypada kontrola

pięcioletnia może przeprowadzić jedną kontrolę, która obejmowałaby zakres

kontroli rocznej i pięcioletniej. Ponadto właściciel lub zarządca w ramach tej

kontroli powinien przeprowadzić kontrolę roczną w zakresie, o którym mowa w

art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy - Prawo budowlane. Tym samym może on

przeprowadzić jedną kontrolę i spełnić w ten sposób obowiązek

przeprowadzenia kontroli rocznej i pięcioletniej. Jednakże sporządzany z takiej

kontroli protokół powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu

obowiązków wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo budowlane.

Przeprowadzenie takiej kontroli nie zwalnia właściciela bądź zarządcy z

przeprowadzenia dodatkowej kontroli w terminie do dnia 31 maja albo do 30

listopada, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Ponadto na podstawie przepisu art. 70 ust. 1 właściciel, zarządca lub użytkownik

obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw,

określone w przepisach odrębnych lub umowach, obowiązany jest w czasie lub

bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

lub jego części, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby

spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub

środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie

prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Natomiast obowiązek powyższy, powinien

być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca

kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego

organu (zob. art. 70 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane). Właściwy organ nadzoru

budowlanego, po otrzymaniu kopii protokołu z kontroli, zobowiązany jest do

bezzwłocznej kontroli obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia

stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków.

Należy podkreślić, że ten kto nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1,

obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny (zob. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy -Prawo budowlane).

Natomiast osoba, która nie spełnia obowiązku przesłania protokołu,

o którym mowa w art. 70 ust. 2, podlega odpowiedzialności karnej,

wynikającej z art. 93 pkt 9a ustawy - Prawo budowlane.

Ponadto w odniesieniu do obowiązku przeprowadzania, na podstawie art. 61 ustawy

-Prawo budowlane, kontroli należy wskazać, że kto nie spełnia określonego w art. 61

ustawy - Prawo budowlane, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym

stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niegodny z przepisami lub nie zapewnia

bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż

100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-01-25 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-25 08:32
Zarządzenie Nr 1/2013

Zarządzenie Nr 1/2013

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Powiecie Nowodworskim

z dnia 24.04.2013 roku

w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) oraz art. 129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1996 roku- Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz.94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam dzień 2 maja 2013 roku (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.

2. Dzień 18 maja 2013 roku (sobota) jest dniem pracy w godzinach od 7.30 do 15.30 (odpracowaniem) dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść:
  data wytworzenia: 2013-04-25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 13:24
OGRZEWAJ DOM BEZPIECZNIE!

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-14 14:59
INFORMACJA POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM
KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI
KOMUNIKAT
ZARZĄDZENIE 3/2008

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-11-03 13:34
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko inspektora
INFORMACJA O KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA OKRESOWYCH KONTROLI BUDYNKÓW I INNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZALEGALIZOWANIA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65960
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-02 11:01