Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Treść strony

KOMPETENCJE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM 

 

 

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu I instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3), art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późniejszymi zmianami)

 

W szczególności Powiatowy Inspektor:

 

1)                 wydaje na zapytanie inwestora rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących planowanych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego

 

2)                 wstrzymuje postanowieniem wykonywanie robót budowlanych

 

3)                 wydaje decyzje nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem

 

4)                 wydaje decyzje o stwierdzeniu wykonania obowiązku j.w. lub w przypadku nie wykonania - nakazującą zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego

 

5)                 wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i/lub pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

 

6)                 wydaje postanowienia o opłacie legalizacyjnej

 

7)                 wydaje nakazy rozbiórki obiektów wybudowanych bez pozwolenia na budowę

 

8)                 przyjmuje zawiadomienia o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy

 

9)                 wydaje pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej

 

10)             zgłasza w drodze decyzji sprzeciw do użytkowania obiektu lub odmawia decyzją wydania pozwolenia na użytkowanie

 

11)             wymierza w drodze postanowienia inwestorowi karę, w przypadku stwierdzenia podczas obowiązkowej kontroli budowy istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu

 

12)             dokonuje kontroli utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym

 

13)             nakazuje decyzją przeprowadzenie kontroli rocznych i pięcioletnich obiektu, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego

 

14)             nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu

 

15)             nakazuje decyzją rozbiórkę obiektu nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia

 

16)             nakazuje w drodze decyzji opróżnienie obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem

 

17)             w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, zapewnia na koszt właściciela lub zarządcy obiektu, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających

 

18)             wstrzymuje w drodze postanowienia użytkowanie obiektu

 

19)             prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu po katastrofie

 

20)             kieruje wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 

21)     prowadzi postępowania egzekucyjne w administracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe uprawnienia, obowiązki i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako urzędnika państwowego i kierownika organu terenowego administracji rządowej określa ustawa z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214) oraz wewnętrzny Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-01 14:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-01-21 12:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 280049
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-24 14:09:54
baner toplayer
e-Budownictwo    https://e-budownictwo.gunb.gov.pl