Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Treść strony

KOMPETENCJE POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu I instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3), art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 ze zm.)

W szczególności Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego:

 1. wydaje na zapytanie inwestora rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących planowanych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 2. wstrzymuje postanowieniem wykonywanie robót budowlanych,
 3. wydaje decyzje nakładającą obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót do stanu zgodnego z prawem,
 4. wydaje decyzje o stwierdzeniu wykonania obowiązku j.w. lub w przypadku nie wykonania - nakazującą zaniechanie dalszych robót bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego,
 5. wydaje decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i/lub pozwolenia na wznowienie robót budowlanych,
 6. wydaje postanowienia o opłacie legalizacyjnej,
 7. wydaje nakazy rozbiórki obiektów wybudowanych bez pozwolenia na budowę,
 8. przyjmuje zawiadomienia o rozpoczęciu i o zakończeniu budowy,
 9. wydaje pozwolenia na użytkowanie po przeprowadzeniu kontroli obowiązkowej,
 10. zgłasza w drodze decyzji sprzeciw do użytkowania obiektu lub odmawia decyzją wydania pozwolenia na użytkowanie,
 11. wymierza w drodze postanowienia inwestorowi karę, w przypadku stwierdzenia podczas obowiązkowej kontroli budowy istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu,
 12. dokonuje kontroli utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym,
 13. nakazuje decyzją przeprowadzenie kontroli rocznych i pięcioletnich obiektu, w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego,
 14. nakazuje w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu,
 15. nakazuje decyzją rozbiórkę obiektu nie nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia,
 16. nakazuje w drodze decyzji opróżnienie obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem,
 17. w razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, zapewnia na koszt właściciela lub zarządcy obiektu, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających,
 18. wstrzymuje w drodze postanowienia użytkowanie obiektu,
 19. prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej i wydaje decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu po katastrofie,
 20. kieruje wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
 21. prowadzi postępowania egzekucyjne w administracji.

Pozostałe uprawnienia, obowiązki i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako urzędnika państwowego i kierownika organu terenowego administracji rządowej określa ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214) oraz Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Żwirek
 • opublikował: Sebastian Żwirek
  data publikacji: 2006-06-01 14:21
 • zmodyfikował: Główna Ksiegowa
  ostatnia modyfikacja: 2024-03-14 11:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 332530
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-14 11:17:34

Banery

 • strona GUNB
baner toplayer
e-Budownictwo  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl